Skollagen

Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Skollagen beslutas av riksdagen.

Skollagen kapitel för kapitel

Kapitel 1-7
Gemensamma för alla eller flera verksamheter

Inledande bestämmelser, kapitel 1 Huvudmän och ansvarsfördelning, kapitel 2 Barns och elevers utveckling mot målen, kapitel 3 Kvalitet och inflytande, kapitel 4 Trygghet och studiero, kapitel 5 Åtgärder mot kränkande behandling, kapitel 6 Skolplikt och rätt till utbildning, kapitel 7


Kapitel 8-21
Utbildning inom skolformer och fritidshem

Förskolan, kapitel 8 Förskoleklassen, kapitel 9 Grundskolan, kapitel 10 Grundsärskolan, kapitel 11 Specialskolan, kapitel 12 Sameskolan, kapitel 13 Fritidshemmet, kapitel 14 Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan, kapitel 15 Utbildning på nationella program i gymnasieskolan, kapitel 16 Utbildning på introduktionsprogram i gymnasieskolan, kapitel 17 Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år kapitel 17 a Allmänna bestämmelser om gymnasiesärskolan, kapitel18 Utbildning på program i gymnasiesärskolan, kapitel 19 Kommunal vuxenutbildning, kapitel 20 Särskild utbildning för vuxna, kapitel 21


Kapitel 23-29
Tillsyn, överklagande m.m.

Entreprenad och samverkan, kapitel 23 Särskilda utbildningsformer, kapitel 24 Annan pedagogisk verksamhet, kapitel 25 Tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering, kapitel 26 Skolväsendets överklagandenämnd och Lärarnas ansvarsnämnd, kapitel 27 Överklagande, kapitel 28 Övriga bestämmelser, kapitel 29


Övergångsbestämmelser

Den nya skollagen ska som huvudregel tillämpas från den 1 juli 2011. Samtidigt som den nya skollagen börjar gälla finns undantagsbestämmelser för vissa elevgrupper, områden och beslut där bestämmelser i 1985 års skollag ska tillämpas under en övergångsperiod.

Senast granskad: 2015-03-25
Innehållsansvar: Rättssekretariatet