Projekten inom The Wood Region

För att utveckla och tillgängliggöra vår kunskap och utrustning så deltar vi i olika projekt. Projekten kan vara finansierade av offentliga aktörer såsom Tillväxtverket och Vinnova, Region Värmland och Torsby kommun, eller vara helt företagsfinansierade. De kan gälla marknadsnära produkt- och materialutveckling eller forskning. I projekten bygger vi också relationer och vårt nätverk växer ständigt. Genom vårt nätverk hittar vi nya samarbetspartners, får tillgång till de senaste rönen inom området och där kan vi hitta hjälp om vi inte själva hittar lösningen på ett problem.