Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Andreas Trollåker
 • Miljö o Hälsoskyddsinsp
 • Tfn: +4656016087
 • Mobil: +46732712204
 • E-post: andreas.trollaker@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Se över din brunn

Det är en bra idé att låta se över sin brunn innan vattenprover tas.

Grävda brunnar

Den grävda brunnen förutsätter att det finns vattenförande lager på ett djup av högst 5—6 meter. Grävda brunnar anläggs oftast i egen regi då det inte finns företag i Sverige, som specialiserat sig på att gräva brunnar. Med gynnsamma förutsättningar och god utformning kan de fungera bra.

En grävd brunn kan vara konstruerad på flera sätt. Nyare brunnar består vanligen av cementringar, som gör brunnen så gott som tät i sidorna och uppåt, så att vatten från markytan och ytligt grundvatten hindras från att tränga in. Vattnet ska komma in i brunnen genom brunnens botten.
Förr var den stensatta brunnen vanligast. Även trä- eller tegelklädda brunnar förekom. Äldre brunnar har ofta sämre vatten eftersom de är mer otäta än cementringsbrunnar och därför löper de också större risk att förorenas. Om du har en stensatt, trä- eller tegelklädd brunn är det inte lämpligt att sätta ner cementringar i denna för att förbättra brunnen. Det fungerar ofta dåligt. Satsa i stället på att anlägga en ny cementringsbrunn eller rörbrunn en bit från den gamla. Den gamla brunnen ska fyllas med ren jord (lämpligen morän, s.k. pinnmo) för att hindra föroreningar från att nå grundvattnet och den nya brunnen. Se till att ingen matjord följer med fyllningen, eftersom den innehåller mycket bakterier. Även en cementringsbrunn har flera kritiska punkter som är viktiga att se över. Kontrollera följande sju punkter (se bild 1).

BRUNNSLOCKET

ska vara tättslutande och av betong eller annat ogenomsläppligt material. Trälock är olämpliga. Ett otätt lock medför att djur kan förorena brunnen och att vatten från markytan eller regnvatten tränger ner i brunnen.

VENTILATION

ska brunnen ha. Ventilationsröret skall vara utformat så att regn eller snö inte kan tränga ner i brunnen genom röret och öppningen ska vara täckt med ett finmaskigt nät.
 

BRUNNSRINGARNA


bör nå 30-50 cm över marken för att minska risken att regn- eller smältvatten som samlas på marken i brunnens närhet rinner ner i brunnen. Bygg på brunnen med en extra ring om höjden över marken inte är tillräcklig. Lägg upp jord mot ringen så att marken sluttar utåt, från brunnen. Om marken kring brunnen är vattensjuk, t.ex. i snösmältningen, kan man också gräva grunda diken i brunnens närhet för att avleda vattnet. Detta påverkar inte vattentillgången i brunnen, men medverkar till att minska risken för vattenförorening.

FOGARNA

mellan cementringarna måste vara täta, så att grundvatten inte kan tränga in i brunnen och förorena den. Om du misstänker att fogarna är otäta är det bästa alternativet att med grävmaskin gräva upp jorden kring brunnen så djupt som möjligt och lyfta ringarna, så att det går att rengöra fogarna och mura igen invändigt runt brunnen. Tänk också på att lägga den översta halvmetern jord - matjorden - åt sidan vid grävningen så att den kan läggas tillbaka överst vid återfyllning. Om matjorden hamnar längre ner kan brunnen förorenas. Packa jorden så hårt som möjligt när den läggs tillbaka. Ett enklare sätt är att försöka mura fogarna täta från insidan av brunnen, men resultatet blir ofta sämre.

 

HANDPUMP

kan vara en orsak till dåligt vatten. Det vatten som pumpas upp med handpump innehåller ofta mycket bakterier. Se till att spillvatten från pumpen inte kan söka sig ner till brunnen igen, t.ex. genom pumpens genomföring i locket eller andra otätheter. Det behövs bara en enkel vattenränna för att leda bort vattnet. Glöm inte att rensa brunnen från slam och annat löst material i samband med översynen. Det bör dessutom upprepas ungefär vartannat år. Man bör också byta ut den översta decimetern av sanden eller gruset i bottnen.

Bild 1: Grävd brunn

Rörbrunnar och borrade brunnar

Borrhålet bör placeras minst 4 meter från husgrunden, för att undvika sättningar och skador på husgrunden. Att borra för energi eller vatten ska utföras enligt Normbrunn - 07 som är en vägledning för borrning av vatten- och energibrunnar. Dessa kriterier har tagits fram av Sveriges geologiska undersökning, SGU, på uppdrag av värmepumps- och bergborrningsbranschen.

Rörbrunnar finns dels som drivna brunnar i jord, dels som borrade brunnar i berg. I jord driver man ner ett rör med ett filter längst ned där vattnet tas in (s.k. grusfilterbrunnar och spetsrörsbrunnar). I berg borrar man först ner ett s.k. foderrör genom jordlagret och en bit ner i berget. Sedan borrar man i berget tills man stöter på en vattenförande spricka eller krosszon. Även rörbrunnen har kritiska punkter som är viktiga att beakta. Kontrollera följande punkter på din brunn (bilderna 2 och 3).


FODERRÖRET

ska nå så högt över omgivande mark att vatten från markytan inte kan läcka in, t.ex. vid snösmältning. Om röret är för kort skarvar man det med tät fog till lagom längd.

FODERRÖRETS MYNNING

ligger ibland under marknivå i en kasun (kanske ett nedsänkt pumphus, se bild 2). Detta utrymme måste vara tätt (väggar, lock/nedgång, genomföringar) och ha ett avlopp så att vatten kan ledas bort. Backventil på avloppet är viktigt om det finns risk för att vatten kommer in den vägen. Kontrollera backventilens funktion emellanåt. Avloppet för dräneringen bör inte anslutas till fastighetens avloppssystem. Man kan också eliminera risken för förorening via kasunen genom att förlänga foderröret till lämplig höjd över mark och montera en tät genomföring på foderröret för vattnet till hushållet. En brunnsborrare eller VVS-installatör kan ge närmare besked om vad som krävs för detta.

 

Bild 2: Rörbrunn

Bild 3: Borrad brunn

FODERRÖRETS FOG TILL BERGET

(gäller bergborrad brunn) ska vara tät. Foderröret ska vara cementerat eller tätat på ett likvärdigt sätt mot berget och det bör vara nerborrat i sprickfritt fast berg 2-3 m. Det är speciellt viktigt om jorddjupet inte är mer än några meter.

GENOMFÖRINGAR

i foderröret, t.ex. den vattnet till hushållet, kan vara otäta så att föroreningar läcker in i brunnen. Om du misstänker detta, gräv upp jorden kring foderröret och inspektera genomföringen för vattenledningen.

SPRICKOR ELLER SPRICKZONER

i berget nära markytan kan orsaka att vatten från markytan läcker in och förorenar brunnen (gäller bergborrad brunn). Ibland kan en brunnsborrare placera en gummimanschett eller ett plaströr med gummitätning i borrhålet så att läckan tätas. Det kan vara svårt att lokalisera rätt spricka och metoden kan därför bli kostsam.

BORRKAX

Tänk på att vid bergborrning för energiutnyttjande och enskild vattentäkt uppkommer ofta stora mängder vatten (kallas spolvatten) innehållande borrkax, man får inte tillföra spolvatten och borrkaxet till dagvattennätet eller diken. För att undvika detta är det viktigt att samla upp borrkaxet i en container.

Spolvattnet innehållande borrkax orsakar skador och/eller igensättningar på ledningsnätet med risk för översvämning. Därför är det viktigt att spolvattnet genomgår slamavskiljning innan det släpps ut till kommunens dagvattenledningar.

Fastighetsägaren är ansvarig för eventuella störningar som entreprenören kan drabba/orsaka grannar exempel rinnande spolvatten innehållande borrkax och igensättande ledningsnät. Vägområde och gångbana ska efter avslutat borrande rengöras från föroreningar. Om detta inte görs kan kostnader för kontroll, spolning av dagvatten ledningar, slamsug av dagvattenbrunn samt rengöring av vägområde komma att debiteras fastighetsägaren

Text och bild är hämtat ifrån Sveriges geologiska undersökning och Livsmedelsverkets broschyr "Ditt Viktigaste Livsmedel". 

Innehållsansvarig: Andreas Trollåker
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: