Torsby kommun
Torsby kommun

Så kan du påverka

Du kan påverka planeringen i kommunen genom att vara delaktig när vi tar fram en detaljplan. Planprocessen är en demokratisk process och vid vissa tidpunkter kan du lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Ny bebyggelse av större omfattning måste i allmänhet
föregås av detaljplanläggning. Inom områden med många byggnader som ligger nära
varandra, ”sammanhållen bebyggelse”, kan problem snart uppstå. Frågor som
trafik, vatten- avlopp, etc. måste fungera även om nya byggnader uppförs.
Planläggning kan krävas även för enstaka byggnad eller anläggning som kan
innebära betydande påverkan på omgivningen.

Ofta kan invånare och verksamhetsutövare med viktiga
kunskaper om planeringens förutsättningar bidra till att ge kommunen ett bättre
beslutsunderlag. Planläggning påverkar en krets av människor inom och i
anslutning till det nya planområdet. Plan- och bygglagen reglerar hur du som
berörs av en ny plan ska kunna påverka planeringen. Syftet med program- och plansamråd
och granskning är att samla in synpunkter från alla som har kunskaper om
området och åsikter om den framtida utformningen.

Program

Planering börjar ibland med ett program. Det krävs inte i plan- och bygglagen utan det är kommunen som bedömer om ett programskede ska ingå i ett nytt planarbete. I Torsby kommun brukar programmet visas på miljö-och byggkontoret samt skickas till vissa utvalda institutioner och myndigheter.

Information om programmet annonseras också i det lokala annonsbladet som delas ut till alla hushåll och företag. På så sätt får alla möjlighet att påverka planeringen. Om ett område ska planeras med flera framtida detaljplaner kan inledningsvis ett program vara det dokument som binder samman och samordnar flera planer med varandra. De synpunkter som kommer in i detta programsamråd, från kommuninvånare och remissinstanser sammanställs i en "Samrådsredogörelse program".

Samråd

Det egentliga planarbetet påbörjas med ett samråd. I de fall planärendet innebär att ett utökat planförfarande ska tillämpas påbörjas samrådet genom information i dagstidningarna, en kungörelse. Annars, i standardförfarandet, bjuder kommunen in till samråd med en skriftlig inbjudan.

I samrådet ska myndigheter och institutioner ges möjlighet att påverka planens innehåll. Dessutom ska du som sakägare (berörda fastighetsägare), bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget få delta i samrådet.

Samrådet ska handla om ett förslag till detaljplan. Planförslaget ska bestå av en plankarta med bestämmelser och en beskrivning som ger förklaringar, bakgrund och information om planen.

Den som har hand om ärendet sammanställer synpunkter och kommenterar inkomna synpunkter samrådet i en "Samrådsredogörelse". Av redogörelsen framgår om olika synpunkter tillgodosetts och på vilket sätt handlingarna ändras inför nästa skede i
planprocessen.

Granskning

Efter ändringar i planförslaget ska det granskas men ibland kan planen gå direkt till antagande i miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Detta gäller om alla i samrådet godkänt planen.

Annars ska samrådskretsen inbjudas till granskning. Granskningen är öppen också för andra kommunmedlemmar som anser sig berörda. Detaljplanerna som ska visas upp kungörs på miljö- och byggnämndens anslagstavla i kommunhuset i Torsby. Efter granskningstidens slut sammanställs synpunkter från sakägare och remissinstanser i ett ”granskningsutlåtande”. Utlåtandet ska på samma sätt som redogörelsen redovisa synpunkter från de som granskat och information om hur dessa bemöts.

Antagande

Planförslaget justeras så att synpunkterna från granskningen arbetas in i planhandlingarna.

Med standard- och begränsat förfarande antas planförslaget av miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Om utökat förfarande överlämnas planen  till kommunfullmäktige för antas där.

Efter beslutet och efter att beslutsprotokoll justerats avvaktar man tre veckor. Om ingen överklagat planen under dessa tre veckor vinner planen laga kraft, d.v.s. börjar att gälla.

Nu är det sista tillfället för dig att påverka planeringen. Under de tre veckorna får bara de som tidigare yttrat sig skriftligen och deras synpunkter inte har tillgodosetts rätt att överklaga planen.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen