Torsby kommun
Torsby kommun

Planprocessen

Arbetet med att göra en detaljplan, områdesbestämmelser, ändra en detaljplan eller upphäva planer och områdesbestämmelser ska göras på ett sätt som regleras i plan- och  bygglagen. Det kallas planförfarande.

Varför detaljplan eller områdesbestämmelser

Anledningen till att en plan eller områdesbestämmelser upprättas eller upphävas kan vara flera. Dels kan kommunen välja att upprätta planer där det behövs för att på olika sätt möjliggöra utveckling av bebyggelsen i samhället och dels kan privata exploatörer välja att inom ett område få möjlighet att förverkliga sina idéer. Markägarna har rätt att bebygga sin mark enligt den antagna detaljplanen. Denna s.k. byggrätt ges ett ekonomiskt värde under detaljplanens genomförandetid. Genomförandetiden ska anges på plankartan.

Kanske vill m,an i stället skydda befintlig bebyggelse? Då kan införandet av områdesbestämmelser vara ett alternativ. (Inte att förväxla med områdesplan som är en äldre benämning på fördjupad översiktsplan).

Några olika begrepp

Planer måste finnas i beredskap så att behoven av att bygga industri, handel, boende etc. snabbt kan tillgodoses genom att bygglov snabbare kan beviljas inom de planerade områdena. Detta kallas planberedskap.

Det krävs alltid detaljplaneläggning där bebyggelsetrycket är stort dvs. när flera ska bo eller arbeta nära varandra, men även när något enstaka stort ska byggas som påverkar den omgivande miljön eller när befintlig bebyggelse ska bevaras.

En detaljplan redovisas som ett avgränsat område på en plankarta och där finns även de bestämmelser som är juridiskt bindande i planen. Det ska stå vad som får byggas och var det kan ligga inom planområdet. Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen och även hur planen ska genomföras i praktiken. Här förklaras vem som gör vad och vad som behöver göras och vem som har ansvaret för att planen ska bli verklighet.

Planen har inom planområdet rättsverkningar för både kommun och enskilda. Kommunen är oftast huvudman för anläggande av gator, torg och parker och därmed skyldig att ställa i ordning dessa i takt med att planen genomförs. Planen ger också de som söker bygglov,  byggrätt, rätten att få bygglov så länge man enligt ansökan följer planbestämmelserna.

För en detaljplan ska kommunen också ange en ”genomförandetid”. Genomförandetiden anges i planen och är oftast och som högst 15 år. Byggrätten kan värderas i pengar men efter genomförandetidens utgång kan den upphävas utan att ersättning utgår. Planen med sina bestämmelser fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång intill dess planen upphävs eller ersätts med en ny.

Planprocessen

Planering från idé till antagande av detaljplanen är öppen och demokratisk. Hur samrådet går till regleras i plan- och bygglagen.

Det är Kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutar om vilka planer som ska tas fram. I standardfallet börjar ett planarbete med att kommunen vill genomföra ett planarbete.

Men enskilda exploatörer/planintressenter, t.ex. markägare kan ansöka om att få planlägga ett område. Man ansöker hos kommunstyrelsen om positivt planbesked. BlankettPDF för detta finns här på webben.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ansvarar sedan för handläggningen, tar olika beslut i olika skeden under arbetet med planerna. Planprocessen är likartad för hur man upprättar nya detaljplaner, gör ändring av en plan eller helt upphäver den. Förfarandet gäller också för hur man tar fram områdesbestämmelser.

I standardfallet börjar ett planarbete med att antingen kommunen själv vill genomföra ett planarbete eller att en exploatör/planintressent ansöker om ett planbesked.

Du kan påverka planeringen- se sidan "Så kan du påverka". Olika kommunala myndigheter, berörda fastighetsägare, hyresgäster, (sakägare) och berörd allmänhet inbjuds att ta del av planförslaget och att lämna synpunkter för att ge kommunen ett brett och lokalt förankrat beslutsunderlag.

Plan- och bygglagen (PBL) förutsätter att planeringen görs i flera steg med relativt detaljerade bestämmelser om hur arbetet ska gå till. Bestämmelserna syftar bl.a. till att alla berörda garanterat ska ges inflytande vid planutformning och genomförande.

Det finns enligt plan- och bygglagen tre olika sätt att förfara vid planläggning.

 • Det vanliga ska vara s.k. ”standardförfarande”.
 • Detta kan förenklas om alla i samråd är överens om att godkänna planen, s.k. "begränsat förfarande”. I dessa fall är det miljö-, bygg- och räddningsnämnden som tar beslut om att anta planer.
 • Men om planförslaget av stor vikt, eller har stor principiell betydelse kan det innebära att man tillämpar ”utökat förfarande”. Vid utökat förfarande är det kommunfullmäktige som får anta planen.

Kommunen kan också välja att inför arbete med en eller flera detaljplaner göra ett program. I programmet kan man samordna framtida arbete mellan olika planer och/eller ge förutsättningar för den kommande planeringen av en enda detaljplan. Exempel på det första är Fridhemsområdet och för flera framtida planer, Herrgårdsområdet.

En behovsbedömning görs för att avgöra om förslaget kan antas påverka miljön så mycket att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behövs. Om kunna påverka svaret blir ja, ska man tillämpa ett utökat förfarande.

I arbetet med planer finns i plan- och bygglagen bestämmelser om hur medborgare och andra berörda ska ges möjlighet att påverka planeringen.

På Boverkets webbsidor redovisas detaljplaneprocessens olika steg.

 

Planprocessen

Planprocessen

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen