Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan Kv. Björken,Torsby 4:33 m fl


Torsby Bostäder AB har av Torsby kommun förvärvat mark för framtida bostäder. För att göra det möjligt att bebygga området harTorsby Bostäder AB i samråd med Torsby kommun tagit fram förslag till en ny detaljplan. Planförslaget går nu ut på samråd och samrådet pågår mellan 5 april 2019 och 3 maj 2019.

Syfte

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga attraktiva bostäder nära Torsby centrum och också att göra strandområdet tillgängligt och iordningställt för allmänna fritidsaktiviteter.

Planområde

Föreslaget planområde består av bevuxet strandområde och ängsmark väster om Östmarksvägen i anslutning till Herrgårdsdammen.

Program

Inför det här planprojektet har 2014 kommunen genomfört ett programarbete för området runt Herrgårdsdammen. Det nya planområdet är ett av två områden som i programmet pekades ut som område för bostäder. Se programmetPDF, och kartanPDF som hör till samt en redogörelse för samrådetPDF om Herrgårdsområdet.

Planarbete

Torsby Bostäder AB ville, innan det egentliga planarbetet påbörjades, se olika förslag på hur Kvarteret Björken kan bebyggas. Därför fick tre olika arkitektkontor i uppdrag att ta fram var sitt förslag för hur området ska kunna användas. Torsby bostäder har den 3 april 2018 tagit del av tre spännande förslag.  Förslagen visas på Torsby Bostäders webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

http://www.torsbybostader.se

De inkomna förslagen har bearbetats och det nu framtagna planförslaget bygger på idéer och tankar som framkom genom arkitektkontorens uppdrag.

Planförfarande - hur planarbetet bedrivs

Planen handläggas med så kallat standardförfarande med skedena samråd, granskning och antagande i miljö- bygg och räddningsnämnden. Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Samråd

I samrådet inhämtas yttranden från berörda sakägare och andra intressenter. Alla inkomna yttranden sammanställs och planförslaget kan därefter komma att bearbetas innan granskningsskedet genomförs.

Granskning

Samrådsredogörelsen ihop med det reviderade planförslaget, plankarta och plabeskrivning, har nu skickats ut för granskning. De synpunkter som inkommer inom granskningstiden kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande innan planen sedan kan antas av miljö- bygg- och räddningsnämnden.

Granskningtiden för detaljplanen för Kv. Björken pågår mellan 13 december 2019 och 10 januari 2020.

Synpunkter ska ha inkommit till adressen 1. Kommunstyrelsen 685 80 Torsby, senast 10 januari 2020, antingen per brev eller via e-post till ks@torsby.se.

Granskningshandlingar

Övriga utredningar

Ärendenummer

KST 2019/143

Lämna synpunkter

Den som har synpunkter på förslaget får senast 5 februari 2020 framföra dessa skriftligen till

Torsby kommun
1. Kommunstyrelsen
685 80 Torsby

eller via e-post till ks@torsby.se.

Har du frågor?

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till samhällsplanerare Sara Johansson, 0560-160 18 eller miljö- och byggchef Malin Jonsson, 0560-160 84.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen