Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan Oleby 1:263 m fl (Oleby Industriområde) 

 

Detaljplan för utveckling av Oleby industriområde.

Syfte

Planens syfte är att öka möjligheterna för ytterligare utveckling av den inom området etablerade industriverksamheten. Inom området norra del har i Trafikverkets regi anlagts en GC-väg (gång- och cykelväg) i kombination med tillfart småbåtshamn söderifrån. Ett syfte med planen är också att öka allmänhetens tillgång till det strandnära området.

Planområde

Planområdet ligger i Oleby på Frykens östra strand. Inom området finns f.d. spårområde för järnvägen, f.d. järnvägsstation, bostäder och en industriverksamhet för produktion av byggmoduler. 

Planförfarande - hur planarbetet bedrivs

Planen handläggs enligt den tidigare plan- och bygglag som gällde 2 maj 2011 till och med
31 december 2014. I arbetet med planen har samråd och ett utställningsförfarande (motsvarar granskning) genomförts.

På grund av att frågor om buller påverkat planens utformning på ett oönskat sätt har planarbetet tagit paus. Arbetet bedöms återupptas under hösten 2017. Eventuellt bör det påbörjas på nytt och då enligt nya plan- och bygglagen som gäller från och med 1 januari 2015.

I så fall kan s.k. utökat förfarande bli aktuellt. I så fall blir det kommunfullmäktige som får anta en ny plan. Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Samråd

Förslaget har under tiden från och med 2013-01-29 till och med 2013-01-12 och sedan
efter förlängning av remisstiden till 2013-04-03 varit ute på samråd.

Efter samrådet ska stadsarkitekten sammanställa en redogörelse för samrådet. I denna kommen-teras de synpunkter som lämnats in. Här anges också vilka ändringar som ska göras när planhandlingarna uppdateras inför granskning.

En samrådsredogörelse har upprättats.Tyvärr har oklarheter om bullersituationen gjort att planarbetet därefter vilat under en längre tid.

Granskning - utställning

I arbetet med planen har samråd och ett utställningsförfarande (motsvarar granskning) genomförts. Arbetet har då frågor om buller inte kunnat lösas på ett tillfredsställande sätt pauserat i och med att något granskningsutlåtande inte sammanställts.

Handlingar för granskning

Utifrån samrådsredogörelsen har utförts handlingar för granskning.

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer på kommunens webbsidor och kopior finns tillgängliga på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Planhandlingar 2013-07-30:

 1. Plan- och genomförandebeskrivningPDF
 2. PlankartaPDF
 3. SamrådsredogörelsePDF
  Övriga handlingar av intresse:
 4. Behovsbedömning 2012-10-16PDF
 5. Geoteknikutredning 2001-02-23PDF
 6. Buller- och vibrationsutredning 2013-07-24PDF 

 Ärendenummer

 MBR-2013-619

Kontaktperson

Stadsarkitekt Malin Jonsson tfn: 0560 - 160 20

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen