Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Torsby camping, etapp 2

Den befintliga campingen planeras att expanderas längre norrut

Syfte

Syftet med planen är att göra det möjligt att utvidga campingen mot norr. Planområdet är beläget direkt norr om befintlig camping.

Planområde

Planområdet ligger i direkt anslutning till Torsby camping i Torsby kommun. Campingområdet i sin helhet ligger beläget väster om Övre Fryken och söder om Torsby tätort.

Planförfarande - hur planarbetet bedrivs

Planen föreslås att handläggas med så kallat standardförfarande med samråd, granskning och antagande i miljö- bygg och räddningsnämnden. Alternativt kan utökat förfarande tillämpas vilket innebär att planbeslut fattas i komunfullmäktiger. Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2018 att ge Torsby camping positivt planbesked enligt 5 kap. 2 § plan- och bygglagen att upprätta en detaljplan för området.

Berörda kommunala myndigheter, förvaltningar länsstyrelsen, lantmäteriet och berörda fastighetsägare kommer att bjudas in till samråd. Synpunkterna i samrådet kommer att sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Samrådet väntas påbörjas under våren 2019.

Handlingar

Innan samråd kommer planhandlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer och på miljö- och byggkontoret, plan 2, kommunhuset i Torsby.

Granskning

Efter samråd är det dags för granskning som pågår under minst 2 veckor. Därefter sammanställs alla inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Efter granskning kan planförslaget antas av kommunstyrelsen och cirka tre veckor senare får planen laga kraft (börjar gälla). Detta blir tidigast under hösten 2019.

Ärendenummer

KST 2018/64

Kontaktperson

Stadsarkitekt Malin Jonsson 0560-160 20

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen