Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan Forsbacken parkering


Torsby kommun har förvärvat mark för att upprätta en parkering. För att underlätta för att bedriva verksamheter, torghandel, uppträdanen etc. på Gamla torget i Torsby centrum behövs bättre kapacitet för parkering centralt. Torsby kommun har tagit fram förslag till en ny detaljplan. Planförslaget antogs av Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden 2020-02-26.

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för fler parkeringsplatser i Torsby centrum. Det finns ett behov av parkeringsplatser centralt i Torsby och en ny parkering på Forsbacken 1 underlättar detta. Torsby kommun bedömer att en ny detaljplan behövs för att möjliggöra för en centralt belägen parkering.

Planområde

Föreslaget planområde är i gällande detaljplan avsedd för bostadsändamål, men har varit igenvuxet av träd under lång tid. En ny detaljplan upphäver därmed den gamla planen.

Planförfarande - hur planarbetet bedrivs

Planen handläggas med så kallat standardförfarande med skedena samråd, granskning och antagande i miljö- bygg och räddningsnämnden. Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Samråd

I samrådet inhämtas yttranden från berörda sakägare och andra intressenter. Alla inkomna yttranden sammanställs och planförslaget kan därefter komma att bearbetas innan granskningsskedet genomförs.

Granskning

Samrådsredogörelsen ihop med det reviderade planförslaget, plankarta och plabeskrivning, har nu skickats ut för ganskning. Granskningtiden för detaljplanen Forsbacken parkering pågår i tre veckor och synpunkter på det slutgiltiga planförslaget ska vara kommunen tillhanda senast den 13 december. De synpunkter som inkommer inom granskningstiden kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande innan planen sedan kan antas av miljö- bygg- och räddningsnämnden.

Antagande

Detaljplanen för Forsbacken parkering antogs av Miljö-, bygg-, och räddningsnämnden den 26 februari 2020.

Antagandehandlingar

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
GranskningsutlåtandePDF
BehovsbedömningPDF

Om planen blir överklagad läs mer under planprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärendenummer

KST 2019/222

Kontaktperson

samhällsplanerare Sara Johansson

sara.johansson@torsby.se

0560-160 18

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen