Torsby kommun
Torsby kommun

Detaljplan för Östmarkskorset

 

Torsby kommun och Trafikverket har konstaterat bristande trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanter som ska korsa eller köra ut på E16/E45. Trafikverket behöver för sitt arbete stöd för projektet i en detaljplan. Kommunen tar nu fram en detaljplan för Östmarkskorset och planförslaget har genomgått samrådsskedet och är nu ute på gransking. Granskningen pågår mellan 9 och 24 april 2019.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att i samband med att en vägplan upprättas av Trafikverket möjliggöra säkrare trafiklösningar vid Östmarksvägen och Lasarettsvägen. Planområdet ska utöver trafikytor också ge möjlighet för etablering av handel. Det blir ett komplement till befintligt handelsområde väster om E16/E45.

Planområde

Planområdet ligger centralt i Torsby kommun, i direkt anslutning E16/45, ca 500 meter väster om tågstationen.

Planförfarande - hur planarbetet bedrivs

Planen handläggs med så kallat standardförfarande med samråd, granskning och antagande i miljö- bygg och räddningsnämnden. Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Samråd

Efter genomfört samråd har kommunen sammanställt alla inkomna yttraden i en samrådsredogörelse. De som i samrådet har godkänt planförslaget utan ändringar får inte granskninghandlingarna skickade till dig. 

Granskning

Samrådsredogörelsen ihop med det reviderade planförslaget, plankarta och plabeskrivning, har nu skickats ut för ganskning. Granskningtiden för detaljplanen Östmarkskorset pågår i två veckor och synpunkter på det slutgiltiga planförslaget ska vara kommunen tillhanda senast den 24 april 2019. De synpunkter som inkommer inom granskningstiden kommer att sammanställas i ett granskningsutlåtande innan planen sedan kan antas av miljö- bygg- och räddningsnämnden.

Antagande

Efter granskning kan planförslaget antas planen av miljö- bygg- och räddningsnämnden, och cirka tre veckor senare får planen laga kraft (börja gälla). Miljö- bygg- och räddningsnämnden antog planen 2019-09-25.

Antagandehandlingar

Handlingarna redovisas här med länkar till PDF-filer . Papperskopior finns också  tillgängliga på plan 2 i kommunhuset i Torsby. Om du vill besöka kommunkontoret - kontakta personal i expeditionen.

Planhandlingar:
PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF

Övriga handlingar:
SamrådsredogörelsePDF
GranskningsutlåtandePDF
Protkollsutdrag MBRPDF
BehovsutredningPDF
Bilaga till behovsutredningPDF
NaturvärdesinventeringPDF
DagvattenutredningPDF
Risk-PM av BrandskyddslagetPDF

Om planen blir överklagad, läs mer under planprocessen.

Ärendenummer

KST 2018/73

Kontaktperson

Malin Jonsson
miljö- och byggchef
malin.jonsson@torsby.se eller
0560- 160 84


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen