Torsby kommun
Torsby kommun

Långflons gränshandel etapp 2

 

Inbora Invest AB har för avsikt att fortsätta med en etapp 2 utbyggnad av gränshandeln i Långflon.

Syfte

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av Långflons gränshandel med ytterligare handelsyta västerut längs riksgränsen. Planen ska, förutom handel, även möjliggöra andra verksamheter och bostäder i viss omfattning.

Planområde

Planområdet ligger i Långflon, i den allra nordligaste delen av Torsby kommun, i direkt anslutning till riksgränsen mot Norge. Närmaste samhälle på den svenska sidan är Höljes och på den norska sidan Lutnes.  Till Höljes är det ca 28 kilometer och till Lutnes ca två och en halv kilometer. Området avgränsas i öster av befintligt handelsområde, i söder och väster av skogsmark samt i norr av riksgränsen/skogsmark.

Planförfarande - hur planarbetet bedrivs

Planen handläggs med så kallat normalt planförfarande med samråd, granskning och antagande i kommunfullmäktige. (Enligt plan- och bygglag i dess lydelse 2011-2014). Se mer om planprocessen och hur du kan påverka.

Samråd

Samråd hölls från och med 21 februari 2018 till och med den 15 mars 2018 . En redogörelse för samrådet har därefter sammanställts där synpunkter på förslaget blir besvarade.

Där redogörs för vilka ändringar som gjorts i handlingarna inför granskning.

Granskning

Ett beslut om att ställa ut planen för granskning i miljö-, bygg- och räddningsnämnden fattades den 29 januari 2020.

De som deltagit i samrådet meddelas skriftligen. Övriga som anser sig berörda informeras här och på kommunens anslagstavla.

Handlingarna kommer redovisas här och på miljö- och byggkontoret, plan 2, i kommunhuset i Torsby.

Handlingar för  granskning

Planhandlingar

 1. Planbeskrivning granskning 2020-01-22PDF
 2. Plankarta granskning 2020-01-22PDF
 3. Behovsbedömning 2017-01-23 Bilaga 1PDF

Övriga handlingar

 1. PM Trafikutredning 2017-02-08 Bilaga 2PDF
 2. PM Trafik Långflon +karta 2017-02-20 Bilaga 3PDF
 3. PM Trafikbuller2017-02-08 Bilaga 4PDF
 4. Teknisk PM VA-utredning 2017-12-17 med kartskisser Bilaga 5PDF
 5. VA-utredning + karta 2010-03-12 med kartskiss Bilaga 6PDF
 6. PM Geoteknik 2017-02-20 Bilaga 7PDF
 7. Översiktlig PM Geoteknik 2010-01-14 Bilaga 8PDF
 8. Miljökonsekvensbeskrivning 2010-03-15 Bilaga 9PDF
 9. Samrådsredogörelse 2020-01-22PDF

Lämna synpunkter

Den som har synpunkter på förslaget får senast 10 mars 2020 framföra dessa skriftligen till

Torsby kommun
1. Kommunstyrelsen
685 80 Torsby

eller via e-post till ks@torsby.se.

Antagande

Efter granskning kan planförslaget antas av miljö, - bygg,- och räddningsnämnden och cirka tre veckor senare får planen laga kraft (börjar att gälla).

Ärendenummer

KST 2018/17

Kontaktperson

Samhällsplanerare Sara Johansson tfn: 0560 - 160 18

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • samhällsplanerare
 • Tfn: 0560-160 18
 • Mobil: 073-079 96 33
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen