Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Så kan du påverka

Du kan påverka planeringen i kommunen genom att vara delaktig när vi tar fram en detaljplan. Planprocessen är en demokratisk process och vid vissa tidpunkter kan du lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Pågående planering

Här finner du mer information om pågående planer, deras samråds-och granskningstider m.m.

Program

Planering börjar ibland med ett program. Det krävs inte i plan- och bygglagen utan det är kommunen som bedömer om ett programskede ska ingå i ett nytt planarbete. I Torsby kommun brukar programmet visas i kommunhuset samt skickas till vissa utvalda institutioner och myndigheter.

Information om programmet annonseras också i det lokala annonsbladet som delas ut till alla hushåll och företag. På så sätt får alla möjlighet att påverka planeringen. Om ett område ska planeras med flera framtida detaljplaner kan inledningsvis ett program vara det dokument som binder samman och samordnar flera planer med varandra. De synpunkter som kommer in i detta programsamråd, från kommuninvånare och remissinstanser sammanställs i en "Samrådsredogörelse program".

Samråd

Det egentliga planarbetet påbörjas med ett samråd. I de fall planärendet innebär att ett utökat planförfarande ska tillämpas påbörjas samrådet genom information i dagstidningarna, en kungörelse. Annars, i standardförfarandet, bjuder kommunen in till samråd med en skriftlig inbjudan.

I samrådet ska myndigheter och institutioner ges möjlighet att påverka planens innehåll. Dessutom ska du som sakägare (berörda fastighetsägare), bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har väsentligt intresse av förslaget få delta i samrådet.

Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter, dessa bemöts och eventuella justeringar av handlingarna görs inför nästa steg i processen.

Granskning

Vid förenklat förfarande görs ingen granskning, utan man går direkt till antagande. Annars ska samrådskretsen inbjudas till granskning. Granskningen är öppen också för andra kommunmedlemmar som anser sig berörda.

Efter granskningstidens slut sammanställs inkomna synpunkter, dessa bemöts och eventuella juseringar av handlingarna görs inför nästa steg. Görs väsentliga ändringar behöver planen gransknas på nytt, annars går man vidare till antagning.

Antagande

Planförslaget justeras så att synpunkterna från granskningen arbetas in i planhandlingarna.

Mindre planer antas i på delgation i miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Väsentliga planer eller planer som tagits fram med utökat förfarande överlämnas till kommunfullmäktige för att antas där.

Efter beslutet och efter att beslutsprotokoll justerats avvaktar man tre veckor. Om ingen överklagat planen under dessa tre veckor vinner planen laga kraft, d.v.s. börjar att gälla.

Nu är det sista tillfället för dig att påverka planeringen. Under de tre veckorna får bara de som tidigare yttrat sig skriftligen och deras synpunkter inte har tillgodosetts rätt att överklaga planen.

Innehållsansvarig: Evelina Bengtsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen