Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Tekniska avdelningen
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 10. Tekniska avdelningen
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ombyggnation Östmarkskorset - klart 2022

Fyrvägskorsningen Östmarkskorset på E45/E16 har ur trafiksäkerhetssynpunkt bedömts som bristfällig av Trafikverket och Torsby kommun. Trafikverket byggde därför om den befintliga fyrvägskorsningen till två säkrare trevägs-korsningar, vilket innebär att den nya infarten från E45/E16 till Torsby centrum flyttades cirka 250 meter söderut. Torsby kommun byggde samtidigt om och anlade nya anslutande gator från E45/E16 in till centrum. De nya och ombyggda vägarna och gatorna var klara till sommaren 2022.

Karta som visar det område som berörs vid ombyggnationen av Östmarkskorset.

Ny infart till Torsby centrum

Den nuvarande infarten/utfarten till/från Torsby centrum vid fyrvägskorsningen, Östmarkskorset, vid E45/16, byggdes bort och blev en trevägskorsning norrut, söderut och västerut. Samtidigt byggdes en trevägskorsning cirka 250 meter söderut, med infart till Torsby centrum (den blåstreckade ytan på kartan här intill). Den lilla rödgrå gatusträckan på kartan, som visar den befintliga infarten till Torsby centrum, så som det såg ut innan försvann. Den södra trevägskorsningen vid E45/E14 har separata körfält för svängande trafik från och till alla tre håll.

Två vägbyggprojekt i samarbete för bättre trafiksäkerhet

Vägbygget som skedde på E45/E16 ägs av Trafikverket och medfinansierades av Torsby kommun med 50 %. Trafikverket ansvarade för de blåmarkerade vägfälten på kartan. De grå gatufälten på kartan var Torsby kommuns ansvar, den grå gatan som ansluter till södra trevägskorsningen vid E45/E16 var således Torsby kommuns eget vägbyggesprojekt.

Torsby kommuns medfinansiering i Trafikverkets om- och nybygge av vägarna motiveras av den lokala nyttan det ger för oskyddade trafikanter, till exempel de som går, cyklar, rider, åker moped eller motorcykel, att röra sig till och från handelsområdet. Syftet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för såväl bilister som oskyddade trafikanter i området.

Stora volymer material

Det är stora volymer material som schaktats bort och placerats om. En del av materialet har återanvänts i vägbyggnationen och en del av det används till att fylla upp områden som enligt detaljplanen är möjlig för exploatering.

Ny infart öppnad för trafik

Den nya infarten från E45/E16 öppnades för trafik i mitten av september 2021. Under vintern utförde tekniska avdelningen arbete på den återstående kullen där matjord togs bort och flyttades söderut till området kvarteret Björken. Arbetet fortsatte med ombyggnationen av E45/E16, den delen ansvarade Trafikverket för. De nya och ombyggda vägarna och gatorna var klara till sommaren 2022.

Efter att arbetet med infarten och anslutande vägar avslutats fortsätter Torsby kommun arbetet med byggnation av gång- och cykelväg längs Östmarksvägen.

Bilden visar pågående byggarbete på kullen vid Östmarkskorset

Foto: Dan Johansson

Bilden visar markarbete som pågår vid kvarteret Björken

Foto: Dan Johansson

Bilden visar del av ombyggnationen av Östmarkskorset

Foto: Dan Johansson

Bilden visar del av ombyggnationen vid Östmarkskorset

Foto: Dan Johansson

Innehållsansvarig: Anna Bakken-Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: